Του Γιάννη Αρμεύτη

Το κράτος έχει ευθύνη για αυτό. Πρώτο, με την υποχρέωσή του να παρέχει και να στηρίζει τα κοινωνικά αγαθά, όπως η στέγη και η εργασία για όλους, και, δεύτερο, με την εφαρμογή μιας ορθολογικής

στεγαστικής πολιτικής που να λειτουργεί ως φρένο  στην ανεξέλεγκτη πορεία των τιμών και των ενοικίων σε σχέση με το μέσο μισθολόγιο. Το ζήτημα έχει παγκύπριες διαστάσεις και για αρκετούς μήνες απασχολεί ιδιαίτερα την Λεμεσό

Έχοντας μια σημαντική εμπειρία στο χώρο της αγοράς και της εργασίας, υποστηρίζω ότι με συστηματική δουλειά, σχέδιο και επιμονή μπορούμε να θέσουμε σε εφαρμογή μια ορθολογιστική στεγαστική πολιτική. Με τις εξής προϋποθέσεις.

1. Με τη συνεργασία των Δήμων με άλλους δημόσιους οργανισμούς που έχουν εμπειρία στην ανέγερση και διάθεση ακινήτων, όπως ο Οργανισμός Ανάπτυξης Γης και ο Οργανισμός Χρηματοδοτήσεως Στέγης ώστε να υπάρχει πρόσβαση σε πιο φτηνή χρηματοδότηση.

2. Με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας με στόχο να παρέχονται περισσότερα  πολεοδομικά εργαλεία και κίνητρα, για να διευκολύνονται έτσι οι αναπτύξεις που αφορούν την κοινωνική στέγη.

3. Με τον εκσυγχρονισμό της νομοθεσίας για τα ενοικιοστάσια, για τις περιπτώσεις όπου κακοί ενοικιαστές δημιουργούν πρόβλημα στους υπόλοιπους. Έτσι, θα ενθαρρυνθεί ο ιδιωτικός τομέας να επενδύσει στην ανέγερση οικιστικών μονάδων για ενοικίαση.

4. Με την έγκαιρη έγκριση πολεοδομικών αδειών, ώστε να μπορούν να υλοποιούνται έργα. Η καθυστέρηση που παρατηρείται σήμερα, εμποδίζει την υλοποίηση των έργων και το κόστος μετακυλίεται σε καθυστερήσεις και νέα προβλήματα.

5. Με την Ίδρυση Ταμείου «Κοινωνικής Στέγης» με στόχο να χρηματοδοτείται από την απόδοση  ανταποδοτικού τέλους για όλες τις αναπτύξεις που αξιοποιούν πολεοδομικά κίνητρα που πιθανώς να αυξάνουν τον συντελεστή δόμησης. Θεωρώ ότι με την ίδρυση του Ταμείου θα λαμβάνονται υπόψη οι ευαισθησίες της κοινωνίας μας, ώστε να παρέχονται πραγματικές αντισταθμίσεις για την στήριξη της πολιτικής για την «Κοινωνική Στέγη».

6. Με εκτεταμένο πρόγραμμα για επιδιορθώσεις, ανακαινίσεις και αναπλάσεις σε συνοικισμούς, ώστε να γίνουν πιο ανθρώπινοι και, όπου είναι εφικτό, να διατεθούν τα άδεια διαμερίσματα σε νέες οικογένειες.

7. Με έγκαιρο σχεδιασμό και μηχανισμούς που να μπορούν να προβλέπουν και να ρυθμίζουν την διάθεση ακινήτων με κίνητρα και αντικίνητρα, ώστε, να αποφεύγεται η δημιουργία φούσκας, αλλά και να μην παρατηρείται έλλειψη στον τομέα διάθεσης των ακινήτων και ιδιαίτερα στην δημιουργία οικιστικών μονάδων για στέγη.

Το κράτος οφείλει να θέτει τους κανόνες, να προωθεί την ανάπτυξη και να παρεμβαίνει όποτε είναι αναγκαίο για να αποτρέπει στρεβλώσεις ή ανισορροπίες που έχουν αρνητικές επιπτώσεις στις συνθήκες διαβίωσης, ιδιαίτερα στα πιο αδύναμα στρώματα του πληθυσμού. Το κλειδί είναι η ισορροπημένη ανάπτυξη για όλους. Προβλήματα υπάρχουν και θα υπάρχουν. Η μέριμνα της οργανωμένης πολιτείας (κράτος, αναπτυξιακοί οργανισμοί, δήμοι) είναι το πώς να βρίσκουμε λύσεις στις σημερινές συνθήκες με γνώμονα την ανάπτυξη με κοινωνική δικαιοσύνη.