Του Χρίστου Μαξούλη*

Το 2018, γύρω στους 200 νέους πτυχιούχους της αρχιτεκτονικής και της πολιτικής μηχανικής επωφελήθηκαν από έργο

Συνεχίζεται και το 2019 από το ΕΤΕΚ, το έργο Παροχής Ευκαιριών σε Νέους Πτυχιούχους των Κλάδων Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής, για πραγματοποίηση της απαιτούμενης άσκησης στην αρχιτεκτονική ή πολιτική μηχανική για να γίνουν μέλη του ΕΤΕΚ και να μπορέσουν να ασκήσουν το επάγγελμα του αρχιτέκτονα ή πολιτικού μηχανικού. 

Στο Έργο μπορούν να ενταχθούν νέοι απόφοιτοι Αρχιτεκτονικής και Πολιτικής Μηχανικής οι οποίοι κατά την ημερομηνία υποβολής της αίτησης για ένταξη τους στο Έργο πληρούν (σωρευτικά) τις πιο κάτω προϋποθέσεις: 

(α) έχουν υποβάλει αίτηση στο ΕΤΕΚ προκειμένου να τύχουν αναγνώρισης τα ακαδημαϊκά τους προσόντα στον κλάδο της Αρχιτεκτονικής ή Πολιτικής Μηχανικής 

(β) δεν έχουν συμπληρώσει το 30ο έτος της ηλικίας τους

(γ) βρίσκονταν εκτός απασχόλησης, εκπαίδευσης ή κατάρτισης 

(δ) είναι εγγεγραμμένοι ως άνεργοι στα Γραφεία της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΑ)

(ε) διαμένουν νόμιμα και μόνιμα στις ελεγχόμενες από την Κυπριακή Δημοκρατία περιοχές για τουλάχιστον 5 χρόνια

(στ) δεν έχουν με οποιοδήποτε τρόπο ικανοποιήσει τις απαιτήσεις του περί ΕΤΕΚ νόμου σε ότι αφορά την απαιτούμενη εξάσκηση 

Η διαδικασία ένταξης στο έργο είναι απλή και ταχεία. Εφόσον κατατεθεί κατάλληλα συμπληρωμένη αίτηση από κοινού του ασκούμενου και της ενδιαφερόμενης επιχείρησης ή οργανισμού η τοποθέτηση του ασκούμενου και η έναρξη της πρακτικής άσκησης γίνεται κατά κανόνα εντός κάποιων εργάσιμων ημερών. 

Η διάρκεια της εξάσκησης είναι 12 μήνες όπως απαιτείται από τον περί ΕΤΕΚ Νόμο.  Στους Ασκούμενους Αρχιτέκτονες και Πολιτικούς Μηχανικούς που θα ενταχθούν στο Έργο θα καταβάλλεται για την περίοδο εξάσκησής τους, μηνιαίο επίδομα κατάρτισης ύψους €650, από το ΕΤΕΚ. 

Το Έργο αναμένεται ότι θα υλοποιείται μέχρι και 31 Δεκεμβρίου 2021 ή μέχρι εξαντλήσεως του διαθέσιμου προϋπολογισμού. Ο συνολικός προϋπολογισμός του ανέρχεται στα €6.000.000 και στόχος είναι η συμμετοχή 600 Ασκούμενων Αρχιτεκτόνων και Πολιτικών Μηχανικών. Σημειώνεται πως το έργο συγχρηματοδοτείται από την Πρωτοβουλία για την Απασχόληση των Νέων και το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ) της ΕΕ και από το Υπουργείο Εργασίας, Πρόνοιας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων. 

Από την έναρξη του έργου (Φεβρουάριος 2018) μέχρι και σήμερα έγιναν περί τις 200 τοποθετήσεις σε μελετητικά γραφεία, εργοληπτικές εταιρείες, εταιρίες ανάπτυξης γης, καθώς και σε τεχνικά τμήματα της κυβέρνησης και του ευρύτερου δημόσιου τομέα, περιλαμβανόμενης και της τοπικής αυτοδιοίκησης. Στην πλειοψηφία τους οι τοποθετήσεις ασκούμενων αφορούσαν γυναίκες (125) και άτομα του κλάδου της αρχιτεκτονικής (140). 

Για σκοπούς διευκόλυνσης των νεαρών αποφοίτων το ΕΤΕΚ έχει δημιουργήσει ειδικό ιστοχώρο στην ιστοσελίδα του (www.etek.org.cy) όπου βρίσκονται όλες οι απαραίτητες πληροφορίες και έντυπα αιτήσεων για το έργο. Επίσης στον ιστοχώρο υπάρχει αναρτημένος κατάλογος ενδιαφερόμενων επιχειρήσεων και οργανισμών που επιθυμούν να δεκτούν ασκούμενους. 

*Ανώτερος Επιστημονικός Λειτουργός ΕΤΕΚ