Οι επιπτώσεις που προκαλεί η πανδημική κρίση στην οικονομία και η παρατεταμένη αναστολή των εκποιήσεων ενυπόθηκων ακινήτων δεν επηρεάζουν μόνο τους ισολογισμούς των τραπεζών και τα χαρτοφυλάκια στεγαστικών δανείων, αυξάνουν και τις απαιτήσεις της  Ελληνικής Τράπεζας προς την ΚΕΔΙΠΕΣ.

Οι απαιτήσεις της ΗΒ εντάσσονται στο πλαίσιο της κρατικής εγγύησης σε δάνεια που είχαν μεταφερθεί από την πρώην ΣΚΤ στην Ελληνική, με την εξαγορά του καλού χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού και της σχετικής συμφωνίας που είχε συνομολογηθεί μεταξύ των δύο μερών τον Σεπτέμβριο του 2018.

Σύμφωνα με πληροφορίες, η Ελληνική Τράπεζα έχει υποβάλει πολύ πρόσφατα προς την ΚΕΔΙΠΕΣ νέα απαίτηση της τάξης περίπου των €7εκατ.

Εκτιμάται ότι ένα ποσοστό 10% -15% που αφορά στους δανειολήπτες του καλού χαρτοφυλακίου του Συνεργατισμού που είχε ενταχθεί στο μορατόριουμ δόσεων, αδυνατεί σήμερα να αποπληρώσει τις δόσεις του προς την ΗΒ.

Αρκετά από αυτά τα δάνεια έχουν μετατραπεί σε μη εξυπηρετούμενα.

Διευκρινίζεται ότι οποιοδήποτε από τα εν λόγω δάνεια, που σήμερα δεν εξυπηρετούνται, μετατραπούν μελλοντικά σε εξυπηρετούμενα, η Τράπεζα έχει υποχρέωση να επιστρέψει πίσω μέρος των απαιτήσεων που ήδη έχουν καταβληθεί από την κρατική εταιρεία.

Η ΚΕΔΙΠΕΣ, τον Ιούνιο του 2021 είχε ήδη καλύψει προς την Ελληνική Τράπεζα απαίτηση ύψους €9,8 εκατ.

Μέχρι σήμερα μέσω του σχεδίου Αsset Protection Scheme, έχουν υποβληθεί από την ΗΒ απαιτήσεις συνολικού ύψους €99,1 εκατ. για την περίοδο 1η Σεπτεμβρίου 2018 μέχρι 31η Δεκεμβρίου 2020, από τα οποία πληρώθηκαν €65 εκατ.

Οι συνολικές απαιτήσεις της Ελληνικής Τράπεζας για το 2020, οπόταν είχε ξεσπάσει η πανδημική κρίση και η βουλή ανέβαλλε διαδοχικά την εφαρμογή του θεσμικού πλαισίου για τις εκποιήσεις, ανήλθαν στα €26,8 εκατ.

Το συνολικό ποσό που είχε συμφωνηθεί να καλύπτεται μέσω του σχεδίου κρατικής εγγύησης δανείων, Asset Protection Scheme, ανερχόταν στα €2,3 δισ.

Το ποσό αυτό έχει μειωθεί σήμερα στο €1,9 δισ.

Σημειώνεται ότι τις εκάστοτε απαιτήσεις της ΗΒ δεν της καλύπτει το κράτος. Αυτές καλύπτονται από τη ρευστότητα της ΚΕΔΙΠΕΣ. 

Τα ρευστά διαθέσιμα της ΚΕΔΙΠΕΣ ανέρχονται πέραν των €120 εκατ.

Η Ελληνική Τράπεζα, είχε αναλάβει την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 το σύνολο των καταθέσεων του Συνεργατισμού ύψους περίπου €8,8 δισ. με την υποχρέωση να τις εξοφλήσει, όποτε οι ενδιαφερόμενοι καταθέτες το επιθυμούσαν.

Έναντι αυτής της υποχρέωσης, η ΗΒ έλαβε περιουσιακά στοιχεία τα οποία αποτελούνται από δάνεια €4 δισ., ομόλογα €4,1 δισ. και περίπου €1 δισ. μετρητά.

Η συμφωνία είχε εγκριθεί από τη Βουλή.

Πηγή: StockWatch